חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד–2014*

 

 

יום ציון – יהודי ארצות ערב ואיראן

1.

(א)       מדי שנה, ביום 30 בנובמבר, יקוים יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן; ביום זה –

 

 

 

(1)        השר לאזרחים ותיקים יורה על קיום טקס מרכזי לפתיחתו;

 

 

 

(2)        שר החינוך יעודד קיום פעילות חינוכית בקשר ליום האמור;

 

 

 

(3)    שר החוץ יורה על קיום פעילויות, לרבות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ, להגברת המודעות הבין־לאומית בקשר לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן ולזכויותיהם לפיצוי; בפסקה זו, "פליט יהודי יוצא ארצות ערב ואיראן" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע–2010‏[1].

 

 

(ב)      חל 30 בנובמבר ביום שישי או שבת, יקוים היום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן ביום חמישי שלפניו.

דיון בכנסת

2.

הכנסת תקיים דיון מיוחד ביום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן; הדיון יתקיים במועד האמור בסעיף 1 או במועד סמוך לו.

ביצוע

3.

השר לאזרחים ותיקים ממונה על ביצוע חוק זה.

 

 *התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד (23 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 536, מיום כ"ח בשבט התשע"ד (29 בינואר 2014), עמ' 53.   

[1]ס"ח התש"ע, עמ' 406.