חוק הכנסת לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע–2010

 

מטרה

1.

מטרתו של חוק זה לשמור על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון.

הגדרות

2.

בחוק זה –

 

 

"פליט יהודי יוצא ארצות ערב ואיראן" – מי שמתקיימים בו כל אלה:

 

 

 

(1)       הוא אזרח ישראל, לרבות אם היה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה;

 

 

 

(2)       הוא היה תושב אחת מארצות ערב או איראן, ועזב אותה בין היתר בשל רדיפתו בגלל יהדותו והיותו חסר הגנה מפני רדיפה כאמור;

 

 

 

(3)       הוא הותיר בארץ מוצאו רכוש שהיה בבעלותו;

 

 

"רכוש" – מקרקעין, מיטלטלין, כספים, זכויות, וכל רכוש נוסף שקבעה הממשלה בצו.

ניהול משא ומתן להשגת שלום

3.

במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון, תכלול הממשלה את נושא מתן פיצוי על אובדן רכוש לפליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, לרבות רכוש שהיה בבעלות קהילה יהודית בארצות אלה.

ביצוע

4.

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה.

 

 

 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 

 

 

 

 

 

 

שמעון פרס

נשיא המדינה

ראובן ריבלין

יושב ראש הכנסת

       

 



התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע (22 בפברואר 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 302, מיום י' בשבט התש"ע (25 בינואר 2010), עמ' 92.